Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich sprzedawane są produkty oferowane przez sklep internetowy "NORTH MOUNTAIN” e-sklep, którego właścicielem jest Spółka DOIT. SP. Z O.O, z siedzibą w Rybniku ul. Żorska 171A, 44-203 Rybnik; Nr KRS 0000618662; Nr REGON 364471281; Nr NIP 6423195095 (zwana dalej Sprzedającym).

DZIAŁ 1. WARUNKI SPRZEDAŻY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy osobą zamawiającą, a sklepem internetowym "NORTH MOUNTAIN".
 • Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówień, znajdujący się na stronie sklepu.
 • Sprzedaż i wysyłka Towaru odbywa się jedynie na terenie Polski.
 • Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat.
 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o częściowej realizacji lub anulowaniu całości zamówienia.
 • Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
 • W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży oraz skierować sprawę na drogę właściwych postępowań, w tym ścigania karnego.
 • Po złożeniu zamówienia, pojawia się komunikat, podający wszelkie informacje potrzebne do uiszczenia zapłaty i sfinalizowania zakupu. Moment pojawienia się komunikatu o dokonaniu zakupu na stronie internetowej Sklepu jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 • Ceny oferowanych Towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są podane w złotych polskich.
 • Do ceny zamawianego Towaru Sprzedający dolicza koszty przesyłki.
 • Płatność za zakupy i dostawę można dokonywać:
  • przez płatność online;
  • za pośrednictwem systemu płatności DotPay.
 • Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.
 • W przypadku wyboru Faktury VAT dostarczanej elektronicznie, Klient oświadcza, iż akceptuje wystawienie i przesłanie oryginału faktury VAT bez podpisu, w formie elektronicznej w formacie PDF na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur VAT.

DZIAŁ 2. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • Wszelkie prawa własności intelektualnej, takie jak znaki towarowe i prawa autorskie dotyczące strony internetowej oraz publikowanych na niej materiałów, są własnością Spółki DOIT. SP. Z O.O. lub jej podmiotów zależnych lub licencjodawców.
 • Jakiekolwiek korzystanie z niniejszej witryny lub jej zawartości, w tym kopiowanie i przechowywanie jej zawartości w całości lub w części w celach innych niż osobisty użytek niekomercyjny, bez zgody DOIT. SP. Z O.O. jest zabronione.
 • Znak towarowy NORTH MOUNTAIN (słowny) Nr prawa wyłącznego: 285481 oraz (graficzny) Nr prawa wyłącznego: 285482, są zarejestrowanymi znakami towarowymi i są chronione prawnie.

DZIAŁ 3. TOWAR

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego "NORTH MOUNTAIN", przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

DZIAŁ 4. DANE OSOBOWE

 • Określone w dziale „polityka prywatności” dane dotyczące klientów dokonujących zakupu w Sklepie „NORTH MOUNTAIN” zostaną zapisane w celu realizacji zakupu.
 • Wszystkie dane osobowe są traktowane przez firmę DOIT. SP. Z O.O. jako poufne. Klient ma prawo zażądać dostępu do własnych danych osobowych, a w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości, może dokonać ich zmiany lub też je usunąć.
 • DOIT. SP. Z O.O. może również korzystać z plików cookie. Dalsze informacje o sposobie, w jaki Spółka korzysta z danych osobowych i plików cookie, znajdują się w dziale „polityka prywatności” oraz w komunikatach na stronie Sklepu.

DZIAŁ 5. TERMIN REALIZACJI

 • Zamówiony i opłacony towar dostarcza firma kurierska zwyczajowo w terminie 48 godzin od momentu skutecznego dokonania przelewu (dot. to terenu Polski). Termin ten z przyczyn niezależnych od Spółki DOIT. SP Z O.O. może wydłużyć się, jednak nie powinien on przekroczyć 7 dni.
 • W przypadku problemów, zapytań i niejasności wskazane jest kontaktowanie się przy użyciu formularza kontaktowego.

DZIAŁ 6. ODBIÓR PACZKI

 • Po odbiorze, należy otworzyć paczkę w obecności kuriera i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamawianym towarem. W przypadku uszkodzeń towaru znajdującego się w paczce odbiorca jest zobowiązany do nieodbierania paczki od kuriera.
 • Kupujący, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może fakt zgłosić telefonicznie przewoźnikowi.
 • W celu złożenia i poprawnego rozpatrzenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych podczas transportu, kupujący jest zobowiązany do właściwego wypełnienia protokołu szkody przy udziale kuriera dostarczającego przesyłkę.

DZIAŁ 7. ZWROT TOWARU, OŚWIADCZENIE KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 • Kupujący będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie.
 • W celu wykonania prawa odstąpienia, Kupujący składa oświadczenie woli o odstąpieniu w dowolnej formie zgodnie z poniższym wzorem:
   „Ja (Imię i Nazwisko) niżej podpisany składam oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru oznaczonego jako _____________. Umowę zawarto ze sklepem internetowym „NORTH MOUNTAIN” w dniu ______________”.
 • Poprzez złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu w odpowiednim terminie, umowę uznaje się za niezawartą.
 • Kupujący zobowiązany jest zwrócić Towar w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu tj. bez śladów użycia lub uszkodzenia.
 • Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu.
 • Towar należy przesłać na adres DOIT SP. Z O.O. wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 • Kupujący zobowiązany jest przesłać zwracany Towar w oryginalnym opakowaniu (odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem) wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura) na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego.
 • Po otrzymaniu nieuszkodzonego i nieużywanego Towaru Sklep zobowiązuje się zwrócić Kupującemu, w przeciągu 14 dni, zapłaconą cenę zwróconego Towaru.
 • Zwrot ceny odbywa się przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe.
 • W terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru Kupujący może dokonać także zamiany Towaru na inny wskazany przez niego towar.
 • Sklep dokona wymiany Towaru na inny Towar o ile wymiana będzie możliwa po wcześniejszym zawiadomieniu o tym Sklepu i uzgodnieniu z nim szczegółów wymiany.
 • Wymiana towaru odbywa się na koszt Kupującego.
 • Kupujący zobowiązany jest przesłać zwracany Towar (odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem) na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego. Ostateczna cena uwzględniać będzie różnice w cenie Towaru wymienianego z wymienianym.
 • W razie wątpliwości i pytań w zakresie dokonywania procedury zwrotu Kupujący może wysłać zapytanie przez formularz kontaktowy.

DZIAŁ 8. GWARANCJA I RĘKOJMIA

 • Zegarki NORTH MOUTAIN są objęte 36 miesięczną gwarancją.
 • Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od momentu zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 • W celu skorzystania z uprawnień wynikających z Gwarancji Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem „NORTH MOUNTAIN”, przez formularz kontaktowy. W wiadomości należy podać imię i nazwisko Kupującego, nazwę Towaru, nr Towaru oraz dokładny opis jego niezgodności z umową, datę nabycia, dowód nabycia (paragon, faktura) i datę ujawnienia się niezgodności Towaru z umową. Kupujący wskazuje także czy żąda naprawy czy wymiany Towaru. Druk oświadczenia gwarancyjnego można pobrać pod adresem Oświadczenie Gwarancyjne oraz wypełnić go pisemnie i przesłać wraz z wadliwym towarem na adres siedziby DOIT. SP. Z O.O.
 • W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez Sprzedającego opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Kupującego przy zawarciu umowy, chyba że Sprzedający zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.
 • W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zwraca udokumentowany koszt przesłania Towaru do Sprzedającego. Zwrot kosztu dokonany zostanie przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe, przy czym Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego Towaru.
 • Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny zgodnie żądaniem Kupującego, stanem i właściwościami Towaru oraz możliwościami Sprzedającego. Jeśli naprawa nie będzie możliwa lub będzie niosła nadmierne koszty, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego, w takim wypadku Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy przy czym prawo odstąpienia nie przysługuje jeśli wada rzeczy lub niezgodność Towaru z umową jest nieistotna lub stosunkowego obniżenia ceny Towaru. W razie odstąpienia od umowy bądź obniżenia ceny Sklep „NORTH MOUNTAIN” zobowiązuje się zwrócić Kupującemu odpowiednio równowartość ceny Towaru (wraz z kosztem wysyłki) lub różnicy ceny.
 • Reklamacje będące skutkiem uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu spisanego wraz z kurierem dostarczającym przesyłkę.
 • W razie dokonania naprawy lub wymiany Sprzedający prześle wymieniony lub naprawiony Towar na swój koszt. Brak zawiadomienia przez Sprzedającego o nieuznaniu reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedającego poczytuje się za uznanie reklamacji.
 • Kupujący ponosić będzie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, które nastąpi w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku naprawy lub wymiany, również w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, pobrana zostanie opłata w następujących sytuacjach:
  • awaria lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub niedbalstwem (uderzenia, wgniecenia, zgniatanie, pęknięte szkiełko, itp.),
  • awaria lub uszkodzenia spowodowane na skutek przeprowadzenia nieuzasadnionych napraw lub modyfikacji,
  • awaria lub uszkodzenia spowodowane przez ogień, wodę albo klęskę żywiołową.
  • zmiany estetyczne pojawiające się podczas normalnego zużycia eksploatacyjnego i starzenia się produktu (niewielkie zadrapania itp. koperty lub szkiełka, zmiana koloru paska i złuszczanie się powłok zegarka),
  • w przypadku, jeśli na dokumencie gwarancyjnym brakuje nazwy sklepu, w którym dokonano zakupu, a także daty sprzedaży, lub jeśli informacje te zostały zmienione,
  • jeżeli wraz ze zwróconym zegarkiem nie dostarczono gwarancji.
 • Wymiana baterii podlega opłacie również w trakcie okresu obowiązywania gwarancji. W przypadku, jeśli oryginalna koperta, tarcza, wskazówki, szkiełko, pasek zegarka lub inne jego części nie są dostępne, mogą one zostać wymienione na części równoważne.
 • Jeśli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Konsumentowi będącemu konsumentem przysługują prawa z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

DZIAŁ 9. ZDJĘCIA, OFERTY

 • Sklep internetowy „NORTH MOUNTAIN” dysponuje prawem do zmiany cen, uwzględniania dodatkowych kosztów oraz zmiany informacji dotyczących produktów bez uprzedzenia, (np. zdjęcia oraz oferty). Zdjęcia oraz opublikowane teksty informacyjne odzwierciedlają produkty w najlepszy możliwy sposób. DOIT. SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów, które mogą pojawić się na stronie internetowej. Spółka nie może ponadto zagwarantować, że wszystkie zdjęcia dokładnie odzwierciedlają rzeczywisty wygląd każdego zegarka. Zdjęcia mogą się różnić w zależności od ustawienia kolorów w komputerze. Każde ze zdjęć stanowi jedynie ilustrację i może nie przedstawiać dokładnego wyglądu ani cech produktu.
   Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe.

DZIAŁ 10. ZMIANA REGULAMINU

 • Sprzedający uprawniony jest do dokonania zamiany regulaminu. W wypadku planowanej zmiany, na trzydzieści dni przed planowaną zmianą regulaminu Sprzedający poinformuje o tym na swojej stronie sklepu internetowego. Zmiana wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od daty pojawienia informacji.

DZIAŁ 11. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 • Każdy produkt pozostaje własnością Spółki DOIT. SP. Z O.O. aż do momentu otrzymania pełnej zapłaty za zamówienie.

DZIAŁ 12. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Strona internetowa sklepu NORTH MOUNTAIN może zawierać treści tworzone przez użytkowników przy użyciu aplikacji obsługujących media społecznościowe.
  DOIT. SP. Z O.O. nie rości sobie żadnych praw własności do takich treści (obrazów, zdjęć, filmów, itp.) i nie ponosi za nie odpowiedzialności prawnej. W przypadku, gdy użytkownik podejrzewa naruszenie praw autorskich lub innych praw albo też w inny sposób czuje się obrażony przez takie treści, należy skontaktować się ze Sklepem przy użyciu formularza kontaktowego.

DZIAŁ 13. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

 • Niniejsze warunki i korzystanie ze sklepu internetowego NORTH MOUNTAIN podlegają prawu polskiemu. W zakresie dozwolonym przez prawo, wyłączną jurysdykcję w kwestii wszelkich sporów wynikających z niniejszych warunków użytkowania oraz użytkowania niniejszej strony internetowej przez użytkownika mają sądy polskie.

Rejestracja Nowego Konta